D2D

Sprzedaż ratalna w Alior Bank


Działamy na terenie CAŁEGO KRAJU !!!

.
Oferta skierowana do
firm i osób sprzedających towary i usług
podczas prezentacji zbiorowych i bezpośrednio w domu u klienta

Sprzedaż bezpośrednia D2D – Zapraszamy do współpracy !!!


Sprzedaż bezpośrednia – dlaczego nasz kredyt ratalny?sprzedaz_bezposrednia

 • Kredyt na oświadczenie do 15 000 zł
 • Wysokie kwoty kredytów – do 30 000 zł.
 • Okres kredytowania: od 6 do 60 miesięcy
 • Wiek kredytobiorcy: od 18 do 80 lat
 • INFOLINIA: czynna 7 dni w tygodniu – od 9:00 do 21:00
 • Druki ręczne dla sprzedaży bezpośredniej
 • Wysoka przyznawalność kredytów i szybka decyzja kredytowa
 • Obsługa wniosków na telefon lub przez aplikację on-line
 • umowa współpracy na sprzedaż ratalną może zostać wdrożona na podstawie dokumentów rejestrowych firmy w ciągu kilku dni

Co kredytujemy:

 • sprzedaz_bezposrednia_D2DAGD (garnki, naczynia, porcelanę, urządzenia czyszczące, pojemniki na żywność, produkty do czyszczenia,
  sprzęt do gotowania, kuchenki gazowe )
 • Sprzęt medyczno – rehabilitacyjny (pościele, materace, ciśnieniomierze, maty i urządzenia do masażu)
 • Pościel wełniana
 • Filtry do wody
 • Lampy
 • Materiały budowlane i artykuły wyposażenia wnętrz (okna, drzwi , piecyki gazowe)
 • Usługi na raty (m.in. kursy, szkolenia itp.)
 • Inne nietypowe towary (zadzwoń – porozmawiamy)

Co możecie Państwo zyskać:

 • zwiększenie obrotów i zysków Państwa firmy, poprzez rozszerzenie oferty sprzedaży
 • proste i jasne zasady współpracy – minimum formalności
 • bezpłatne szkolenia działu handlowego
 • bezpłatne materiały reklamowe i promocyjne służące wizualizacji placówek handlowych

Dlaczego sprzedaż ratalna przez naszą firmę:

 • Umowę podpisujecie Państwo bezpośrednio z Bankiem – Nasza firma będzie Państwa opiekunem, służymy wszelką możliwą pomocą, wsparciem w sprzedaży i zapewniamy infolinię. Będziemy zajmować się także koordynacją i odbiorem umów kredytowych oraz szkoleniem Państwa i Waszych pracowników.
 • Nie pobieramy żadnych opłat – za obsługę Państwa firmy rozliczamy się bezpośrednio z Bankiem.

Wymagane dokumenty do podpisania umowy z Bankiem:

 • Dokumenty rejestrowe firmy (kserokopie – oryginał do wglądu):
  • Wpis działalności gospodarczej CEIDG / Aktualny wyciąg z KRS (w przypadku spółek – umowa spółki)
  • NIP (jeżeli nie występuje w CEIDG)
  • Regon (jeżeli nie występuje w CEIDG)
 • Konto: Umowa o prowadzenie rachunku firmowego lub wyciąg z konta potwierdzający prowadzenie rachunku
 • Dowód osobisty: właścicieli firmy oraz osób upoważnionych do sporządzania i podpisywania umów kredytowych
 • Telefony: stacjonarny, komórkowy (potwierdzenie posiadania telefonu – umowa z operatorem lub opłacony rachunek)
 • Zdjęcia siedziby / punktu sprzedaży ( z zewnątrz, wewnątrz lokalu oraz zdjęcia sprzedawanego towaru)

  Przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona wizja lokalna siedziby firmy przez pracownika terenowego.

  oraz następujące informacje (w mailu):
  Informacje o towarze, który będzie sprzedawany na raty
  Deklarowany miesięczny obrót ratalny
  e-mail kontaktowy, telefon kontaktowy

Po pozytywnej weryfikacji danych podpiszecie Państwo umowę o współpracy ratalnej z Bankiem, a nasi pracownicy zajmą się Państwa szkoleniem oraz pomocą w sporządzaniu kredytów ratalnych i obsługą systemu.


Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania !!!

Skontaktuj się z przedstawicielem, przyjdź do biura obsługi, wyślij e-mail,
lub po prostu do nas zadzwoń – my skontaktujemy się z Państwem !!!

Ratalka.pl– Obsługa Ratalna Sklepów
42-700 Lubliniec, Plac Konrada Mańki 7/4
(Rynek – Dom Rzemiosła)
tel. 509 915 035
e-mail: biuro@ratalka.pl


Sprzedaż Bezpośrednia Alior Bank – Zapraszamy do współpracy !!!


Warunki produktu bankowego w Alior Banku

Alior Bank kredytuje zakup towarów i usług kredytem ratalnym:

 1. Alior Bank kredytuje zakup towarów lub usług lub usług wraz z towarem.
 2. Alior Bank nie kredytuje takich towarów lub usług jak:
  • broń biała i palna,
  • amunicja,
  • gry hazardowe,
  • pojazdy silnikowe (zgodnie z definicją zawartą art. 2 pkt. 32 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • zobowiązania Klienta (płatności z tytułu innego kredytu, opłaty czynszowe, opłaty abonamentowe, itd.),
  • banknoty i bilon w walucie polskiej oraz obcej, papierów wartościowych, złota inwestycyjnego, ani żadnych innych towarów o przeznaczeniu i funkcjonowaniu zbliżonym do środka płatniczego lub instrumentu inwestycyjno-oszczędnościowego,
  • artykuły żywnościowe,
  • lekarstwa, suplementy diety,
  • kosmetyki, kolagen,
  • napoje, alkohol i tytoń,
  • środki czystości,
  • pakiety medyczne (pakiet np. rocznej opieki zdrowotnej)
  • wyrobów paramedycznych i medycznych, których kredytowanie nie zostało wcześniej uzgodnione z Alior Bankiem.
 3. Na kredyt ratalny składa się cena towaru lub usługi pomniejszona o ewentualną wpłatę Klienta na poczet ceny zakupu, a powiększona o prowizję lub inne opłaty Alior Banku.
 4. Kredyt w Alior Bank może być udzielony na okres od 3 do 60 miesięcy.

Kto może być kredytobiorcą Alior Banku?

 1. Kredyt ratalny w Alior Banku otrzymać mogą osoby fizyczne:
  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę, emeryci, renciści i rolnicy;
  • prowadzące własną działalność gospodarczą;
  • posiadające inne udokumentowane stałe źródło dochodu, opisane w § 9.
 2. Kredytobiorcami Alior Banku mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki:
  W przypadku akceptowania dochodów z dwóch źródeł oba powinny spełniać minimalne wymagania co do okresu osiągania dochodu oraz dochód wykazany jako główny musi spełniać wymagania, co do minimalnej akceptowalnej kwoty dochodu.
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • wiek powyżej 18 lat;
 • legitymować się ważnym dowodem osobistym (posiadać obywatelstwo polskie) oraz posiadać ważny numer PESEL;
 • posiadać stałe lub czasowe miejsce zameldowania na terenie Polski;
 • wykazywać się udokumentowanymi dochodami ze stałego źródła dochodów akceptowanego przez Alior Bank – przy czym miesięczne dochody netto nie mogą być niższe niż 500 zł;
 • posiadać przynajmniej jeden numer telefonu prywatny lub służbowy (nie może to być numer do zakładu pracy, bądź też grzecznościowy);
 • okres kredytowania nie powinien być dłuższy od okresu zatrudnienia lub okresu, na który przyznano rentę lub inne akceptowane przez Bank źródło dochodów;
 • W przypadku akceptowania dochodów z dwóch źródeł, oba powinny spełniać minimalne wymagania co do okresu osiągania dochodu oraz dochód wykazany jako główny musi spełniać wymagania, co do minimalnej akceptowalnej kwoty dochodu.
 • Kredyt ratalny Alior Banku nie może być udzielony osobom:
  • pozostającym w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, z wyjątkiem wypowiedzenia, które nastąpiło w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,
  • zatrudnionym na okresie próbnym,
  • pracownikom sezonowym,
  • zatrudnionym w obecnym miejscu pracy krócej niż 3 miesiące, prowadzącym działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, w przypadku umów najmu/dzierżawy krócej niż 6 miesięcy,
  • prowadzącym działalność gospodarczą i nie posiadającym żadnego telefonu,
  • zatrudnionym w firmie będącej w stanie upadłości, likwidacji lub objętej postępowaniem naprawczym,
  • uzyskującym dochód z tytułu członkostwa w spółdzielni za wyjątkiem członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • uzyskującym dochód z tytułu renty socjalnej,
  • uzyskującym dochód z tytułu zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku społecznego,
  • uzyskującym dochód z tytułu zasiłku stałego (wyrównawczego),
  • uzyskującym dochód z tytułu stypendium rządowego,
  • uzyskującym dochód z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, uzyskującym dochód z tytułu renty odszkodowawczej,
  • uzyskującym dochód z pracy nakładczej,
  • uzyskującym dochód z tytułu dywidendy, posiadania udziałów oraz akcji,
  • obciążonym kredytem bankowym w wysokości uniemożliwiającej wywiązanie się ze spłat następnego kredytu,
  • bezrobotnym lub pozostającym na urlopie bezpłatnym,
  • pozostającym na urlopie wychowawczym,
  • ubezwłasnowolnionym tj. osobom fizycznym całkowicie lub częściowo pozbawionym zdolności do czynności prawnych na mocy orzeczenia sądowego,
  • dokumentującym dochód z tytułu uposażenia sędziowskiego lub uposażenia MON (wypłacanego jednorazowo „z góry”),
  • pobierającym zasiłek dla rodziny zastępczej wypłacanej przez MOPS,
  • uzyskującym dochód z prowadzenia fundacji (bez względu na jej rodzaj),
  • uzyskującym dochód niezależnie od jego źródła w przypadku, gdy Kredytobiorca przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 2 miesiące (nie dotyczy długotrwałego zwolnienia lekarskiego związanego z ciążą),
  • niewywiązującym się uprzednio z terminowej spłaty kredytu udzielonego za pośrednictwem Banku lub przeciwko którym prowadzone było przez Bank postępowanie egzekucyjne,
  • których wynagrodzenie jest zajęte w sądowym lub administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • uzyskującym dochody z tytułu renty wyrównawczej, alimentacyjnej, szkoleniowej, rodzinnej przyznawanej na czas nauki,
  • uzyskującym dochody z tytułu alimentów,
  • zatrudnionym na podstawie Umowy o pracę na zastępstwo, z wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie jest zapisana ‘Data do’ – wtedy powinna być ona traktowana jak umowa na czas określony i być akceptowana,
  • uzyskującym dochód z tytułu dotacji i dopłat z Unii Europejskiej,
  • uzyskującym dochód z tytułu diet z tytułu podróży służbowych,
  • uzyskującym dochód z tytułu procentu emerytury Współmałżonka wypłacanej Wnioskodawcy przez ZUS na podstawie nakazu sądu,
  • z ogłoszoną upadłością konsumencką lub ubiegającym się o upadłość konsumencką,
  • przebywającym w domach pomocy społecznej tj. placówkach świadczących usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Kwota udzielonego w Alior Banku kredytu ratalnego:

 1. Minimalna kwota kredytu ratalnego wynosi 300 zł.
 2. Maksymalna kwota kredytu udzielonego w oparciu o standardowe zasady oceny zdolności kredytowej wynosi: 80.000 zł,
 3. Maksymalna kwota kredytu udzielonego w oparciu o uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej, gdy przedmiotem kredytowania są:
  Uchwałą Zarządu Alior Bank może określać indywidualne warunki dla kredytów na zakup towarów i usług udzielanych za pośrednictwem poszczególnych punktów sprzedaży.

  • towary -wynosi nie więcej niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowanego kwartalnie przez GUS;
  • usługi -wynosi nie więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw publikowane kwartalnie przez GUS;
  • towary wraz z usługą pod warunkiem, że cena usługi jest mniejsza od ceny towarów – wynosi nie więcej niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowanego kwartalnie przez GUS.

Prowizja bankowa za udzielenie kredytu ratalnego:

Prowizja dla kredytu na zakup towarów i usług jest kredytowana i naliczana jest od kwoty kredytu określonej w § 1 ust. 3 załącznika umowy o współpracy. Maksymalna wysokość prowizji ustalana jest Uchwałą Zarządu Alior Banku.

Raty Kredytu ratalnego w Alior Banku są równe.

Oprocentowanie kredytu ratalnego.

Oprocentowanie w Alior Bank dla kredytu ratalnego może być stałe lub zmienne, w zależności od rodzaju kredytu.
Wysokość oprocentowania ustalana jest Uchwałą Zarządu Alior Banku.

Zabezpieczenie spłaty kredytu ratalnego w Alior Bank.

W przypadkach szczególnych Alior Bank może zażądać ustanowienia zabezpieczenia.

Zasady dokumentowania dochodów Klienta wnioskującego o udzielenie kredytu w oparciu o uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej.

Bank może zrezygnować z wymogu przedstawiania przez Kredytobiorców dokumentów poświadczających osiągnięte dochody i zastąpić je oświadczeniem Kredytobiorcy o osiąganych dochodach w odniesieniu do kredytów, których wartość brutto nie przekracza wysokości czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw publikowanego kwartalnie przez GUS, pod warunkiem jednoczesnego przedstawienia przez Kredytobiorcę dowodu osobistego i posiadania minimum jednego telefonu.


Kredyt ratalny: od 6 do 60 miesięcy;      kwota min. 300 zł, max. 30 000 zł
Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania24.24%
.
PRZYKŁAD CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU:

 • Całkowita Kwota Kredytu4500.00 PLN (cena – wpłata własna = kwota netto)
 • Kwota Prowizji1395.00 PLN
 • Opłata Przygotowawcza za udzielenie Kredytu: 0.00 PLN
 • Oprocentowanie nominalne9.74%
 • Należne Odsetki Umowne: 1597.09 PLN
 • RRSO24.24%
 • Całkowity Koszt Kredytu2992.09 PLN
 • Całkowita Kwota do Zapłaty7492.09 PLN
 • Kwota Kredytu – brutto: 5895.00 PLN (kwota netto + kwota kredytowanych kosztów Kredytu = kwota brutto)
 • UbezpieczenieBRAK
 • Kwota raty (PLN): 124.87 PLN
 • Ilość rat60 oraz Czas trwania umowy (m-ce): 60