Sprzedaż ratalna

Sprzedaż ratalna dotyczy głównie dóbr trwałego użytku, przedmiotem sprzedaży może być wyłącznie rzecz ruchoma.
Do sprzedaży dochodzi na podstawie umów zawartych pomiędzy sprzedawcą i bankiem oraz nabywcą i bankiem. Sprzedawca otrzymuje konkretna część należności za towar od nabywcy, a kolejną od banku, bądź też całą kwotę od banku w przypadku, gdy klient nie dokonuje pierwszej wpłaty własnej. Bank natomiast udziela nabywcy kredytu, w związku z czym kupujący nie płaci za towar gotówką, lecz spłaca wartość towaru powiększoną o koszty bankowe w dogodnych miesięcznych, bądź kwartalnych ratach, towar zaś otrzymuje od razu. Podczas zawierania umowy strony ustalają termin płatności rat. Nieterminowe spłacanie zobowiązań grozi doliczonymi karnymi odsetkami. Kupujący ma możliwość spłaty kredytu w szybszym czasie, niż ten wynikający z umowy, jeśli tak uczyni, to część odsetek zostanie mu zwrócona.

Bank może wymagać zabezpieczenia tego typu kredytu, najczęściej jest nim poręczenie osób trzecich bądź zastaw, który ustanawia się na nabywanym towarze.
Sprzedaż ratalna ma bardzo dużo zalet, jedną z nich jest dopasowanie przez nabywcę wydatków do swoich możliwości, dogodny okres kredytowania, brak zbędnych formalności, a także proste budowanie historii kredytowej.