• Dowód osobisty

ORAZ:

 • zaświadczenie z Zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim miesięcznym dochodzie netto za ostatnie 3 miesiące

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • wyciąg z rachunku bankowego Klienta potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego Klienta potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • druki ZUS RMUA lub paski płacowe potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • kopia PIT-11 lub PIT -40 za poprzedni rok, o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku
 • Dowód osobisty
 • legitymacja emeryta – rencisty

oraz:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia

lub:

 • ostatnia waloryzacja

lub:

 • ostatni odcinek/przekaz pocztowy emerytury

lub:

 • wyciąg z osobistego rachunku bankowego zawierającego wpływ świadczenia

lub:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości emerytury
 • Dowód osobistylegitymacja emeryta – rencisty
 • decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy – dokument potwierdzający czas przyznania renty

ORAZ:

 • ostatnia waloryzacja

lub:

 • ostatni odcinek/przekaz pocztowy renty

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierającego wpływ świadczenia

lub:

 • zaświadczenie z ZUS o okresie i wysokości przyznanego świadczenia
 • Dowód osobisty

ORAZ:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego i braku zaległości podatkowych (podatek rolny)

lub:

 • nakaz płatniczy/decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego z datą wystawienia nie straszą niż trzy miesiące. Jeżeli data wystawienia nakazu płatniczego/decyzji jest starsza niż trzy miesiące do dokumentu należy dołączyć dodatkowo dowód wpłaty podatku za ostatni kwartał, nie starszy niż trzy miesiące
 • w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego umowa dzierżawy na okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy

W celu udokumentowania wyższego dochodu Kredytobiorca może przedstawić dodatkowo faktury/rachunki za sprzedaż produktów rolnych (należy przedstawić faktury z całego roku jeśli są to produkty sezonowe, natomiast z 3 ostatnich miesięcy, jeśli są to produkty niesezonowe).

 • Dowód osobisty
 • decyzja o nadaniu NIP

ORAZ:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19 % dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu,
 • trzy ostatnie dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR
 • Dowód osobisty
 • Wydruk z CEIDG,
 • decyzja o nadaniu NIP.

ORAZ:

Pełna Księgowość

 • rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący

lub:

 • formularz F-01 za rok poprzedni oraz bieżący okres

lub:

 • statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok – o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku

lub:

 • PIT36/36L wraz z PIT – B za poprzedni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym – o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku

lub:

 • bilans za bieżący okres

Księga Przychodów i Rozchodów:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19% dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu i dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR

Podatek liniowy – Księga Przychodów i Rozchodów:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu lub wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19% dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu i trzy ostatnie dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR

Ryczałt

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu lub wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

Karta podatkowa

 • decyzja o wymiarze karty podatkowej na dany rok,
 • świadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu z 3 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o udzielenie kredytu,

SPRZEDAŻ RATALNA – Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt otrzymać mogą osoby fizyczne:

 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę, emeryci, renciści i rolnicy;
 • prowadzące własną działalność gospodarczą;
 • posiadające inne udokumentowane stałe źródło dochodu, opisane w § 9.

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • wiek powyżej 18 lat;
 • legitymować się ważnym dowodem osobistym oraz posiadać ważny numer PESEL;
 • posiadać stałe lub czasowe miejsce zameldowania na terenie Polski;
 • wykazywać się udokumentowanymi dochodami ze stałego źródła dochodów akceptowanego przez Bank – przy czym miesięczne dochody netto nie mogą być niższe niż 500 zł;
 • posiadać przynajmniej jeden numer telefonu (nie może to być numer służbowy lub do zakładu pracy, bądź też grzecznościowy);
 • okres kredytowania nie powinien być dłuższy od okresu zatrudnienia lub okresu, na który przyznano rentę lub inne akceptowane przez Bank źródło dochodów;

KREDYT RATALNY – poznaj szczegóły produktu

Kredyt ratalny to:

 • Kredyt na oświadczenie,
 • Możliwość ubezpieczenia spłaty kredytu i innych opłat,
 • Możliwość aplikowania o kartę kredytową,
 • Możliwość ustalenia dogodnego terminu spłaty,
 • Szybki proces weryfikacyjny,
 • Indywidualnie przygotowana oferta kredytowa, która zawiera propozycję wysokości dostępnego limitu kredytowego,
 • Możliwość dokupienia towaru/usługi w ramach przyznanego limitu kredytowego,
 • Atrakcyjne kredyty promocyjne w ofercie Banku,
 • Brak wymogu poręczycieli

Szczegóły produktu

Minimalna kwota udzielanego kredytu – 300 zł
Maksymalna kwota kredytu ratalnego może wynosić:

 • na podstawie oświadczenia o dochodach – 15 000 zł
 • na podstawie zaświadczenia o dochodach – 80 000 zł

Okres kredytowania

Okres kredytowania dla kredytu gotówkowego wynosi od 3 do 60 miesięcy.

Raty kredytu

Raty miesięczne kredytu są równe.

Kredytobiorca

Kredytobiorcy – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są obywatelami RP.

Akceptowane źródła dochodu:

 • Umowa o pracę,
 • Umowa zlecenie, umowa o dzieło,
 • Kontrakt,
 • Emerytura, renta,
 • Działalność gospodarczą prowadzona przez osobę fizyczną,
 • Działalność rolnicza,
 • Inne.

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty,
 • Dokument potwierdzający źródło oraz wysokość uzyskiwanego dochodu- w przypadku wyboru oferty na zaświadczenie o dochodach.

Dokumenty wymagane przez Bank zależą od rodzaju zatrudnienia. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są u Sprzedawcy w punktach partnerskich Banku